Pokyny pro spotřebitele

VOchrana spotřebitele je pro vintrica.com obzvláště důležitá. Proto bychom vám rádi předtím, než se zavážete jakoukoli smlouvou nebo svým smluvním prohlášením, poskytli v tomto dokumentu vyčerpávající informace. Tento dokument můžete uložit natrvalo nebo si ho kdykoli vytisknout. Následující informace nepředstavují smluvní podmínky. Smluvní podmínky jsou definovány výhradně ve Všeobecných obchodních podmínkách.

1. Smluvní partner / název a kontaktní údaje společnosti

barely digital GmbH & Co. KG
Konrad-Adenauer-Straße 8
86836 Klosterlechfeld
Německo

Tel.: +49 8232 7689976-30
Fax: +49 8232 7689976-99
Email: service@vintrica.com
Web: www.sk-vignette.com

2. Základní charakteristiky služby

Předmětem smlouvy je registrace registrační značky vozidla v elektronickém mýtném systému příslušné požadované země. Zhotovitel jako nezávislý poskytovatel služeb zaregistruje registrační značku vozidla pro elektronickou dálniční známku jménem objednatele.

3. Celková cena služby včetně všech daní a poplatků

Cena za objednanou službu se skládá z oficiální ceny dálniční známky a námi fakturovaného servisního poplatku; celkovou cenu najdete v přehledu, který vám ukážeme v posledním kroku objednávky na našich webových stránkách.

4. Podmínky plnění a období

Pokud o to výslovně požádáte, bude registrace registrační značky vašeho vozidla v příslušném mýtném systému požadované země provedena ihned po uzavření smlouvy. Registrace je obvykle dokončena po několika sekundách.

5. Proces objednávání

Služby můžete vybrat pod www.sk-vignette.com Služby a objednat si je přímo na webových stránkách. Po výběru služby můžete zadat některé údaje, které potřebujeme ke správnému poskytnutí služby. Podrobnosti o službě se pak zobrazí v souhrnné podobě. Kliknutím na tlačítko „K přehledu“ jsou vyžádány další údaje a souhlasy potřebné k uzavření smlouvy. Poté se zobrazí přehled vybraných služeb a zadaných údajů. To lze opět opravit. Pouze kliknutím na tlačítko „Objednat s povinností platby“ učiníte závazný návrh na uzavření smlouvy. Proces lze kdykoli zrušit zavřením okna prohlížeče.

Ihned po odeslání objednávky obdržíte automaticky vygenerovaný e-mail s potvrzením o přijetí objednávky. To však neznamená přijetí smlouvy podnikatelem. Smluvní vztah je uzavřen až po obdržení „potvrzení o registraci“. Obdržíte ji e-mailem. Smluvní vztah vzniká nejpozději poskytnutím služby.

6. Právo spotřebitele na odstoupení od smlouvy

Zákazník, který je spotřebitelem má právo od této smlouvy odstoupit bez udání důvodu ve lhůtě čtrnácti dnů od okamžiku uzavření smlouvy. Odstoupit od smlouvy můžete jakýmkoli jednoznačným prohlášením učiněným vůči vintrica. K tomuto účelu můžete (ale nemusíte) použít přiložený vzorový formulář pro odstoupení od smlouvy. Pro dodržení lhůty pro odstoupení od smlouvy postačí, když oznámení o uplatnění práva na odstoupení od smlouvy učiníte před uplynutím výše zmíněné lhůty.

Pokud od této smlouvy odstoupíte, je vintrica povinna vrátit Vám všechny platby, které od Vás obdržela, včetně nákladů na doručení (s výjimkou dodatečných nákladů vyplývajících ze skutečnosti, že jste si zvolili jiný typ doručení než nejlevnější standardní doručení, které vintrica nabízí), a to neprodleně, nejpozději však do čtrnácti dnů ode dne, kdy od Vás obdržíme oznámení o odstoupení od této smlouvy. Pro tuto úhradu použijeme stejný platební prostředek, který jste použili pro původní transakci, ledaže se s Vámi výslovně dohodneme jinak; v žádném případě Vám však tato úhrada nebude účtována.

Vzorový formulář pro odstoupení od smlouvy:

(Pokud si přejete odstoupit od smlouvy, vyplňte tento formulář a zašlete nám jej nazpět).

Adresa: barely digital GmbH & Co. KG Konrad-Adenauer-Str. 8 86836 Klosterlechfeld e-mail: service@vintrica.com, tel.: +49 8232 7689976-40

Já/my (*) tímto odstupuji/odstupujeme (*) od smlouvy uzavřené mnou/námi (*) na poskytnutí následujících služeb
poskytnutí následující služby (*)
Objednáno dne (*)/obdrženo dne (*)
Jméno spotřebitele (spotřebitelů)
Adresa spotřebitele (spotřebitelů)
Podpis spotřebitele (spotřebitelů) (pouze v případě komunikace v listinné podobě)
Datum
(*) Nehodící se škrtněte.


Poznámka k předčasnému zániku práva na odstoupení od smlouvy:

Upozorňujeme, že pokud zákazník zadá objednávku na obstarání dálniční známky se svým výslovným souhlasem tak, aby k jejímu obstarání ze strany vintrica došlo před uplynutím lhůty pro odstoupení od smlouvy, zaniká v takovém případě právo zákazníka na odstoupení od smlouvy, došlo-li již ze strany vintrica k poskytnutí služeb.


7. Ukládání údajů o smlouvě

Ukládáme vaše smluvní údaje a zasíláme vám smluvní dokumenty e-mailem.

8. Znění smlouvy

Výhradním smluvním jazykem je čeština.

9. Mimosoudní řešení sporů a stížnosti

Informace o řešení spotřebitelských sporů podle § 36 německého zákona o řešení spotřebitelských sporů (VSBG):

Naše společnost se neúčastní žádných řízení o řešení sporů před rozhodčí komisí pro rozhodování spotřebitelských sporů v Německu.

Příslušná komise pro rozhodování spotřebitelských sporů v Německu:

Obecná komise pro rozhodování spotřebitelských sporů při Centru pro rozhodčí řízení
Strassburger Str. 8
77694 Kehl

Je-li zákazník spotřebitelem v České republice, může rovněž využít systém mimosoudního řešení sporů před Českou obchodní inspekcí (www.coi.cz). Informace o mimosoudním řešení sporů jsou k dispozici na internetových stránkách: https://www.coi.cz/informace-o-adr/.

Zákazník je zároveň oprávněn se se svou stížností obrátit na příslušný dozorový orgán, kterým je v Německu:

Universalschlichtungsstelle des Bundes
Zentrum für Schlichtung e.V.
Straßburger Straße 8
77694 Kehl am Rhein

Zákazník je zároveň oprávněn se se svou stížností obrátit na příslušný dozorový orgán, kterým je v České republice:

Česká obchodní inspekce
Štěpánská 44
110 00 Praha 1

Informace o řešení sporů on-line podle čl. 14 odst. 1 nařízení o řešení spotřebitelských sporů on-line:

Evropská komise poskytuje platformu pro mimosoudní řešení sporů on-line (platforma pro řešení sporů on-line), která je přístupná na internetových stránkách www.ec.europa.eu/consumers/odr. Naši e-mailovou adresu najdete v tiráži. Vintrica není povinna ani ochotna účastnit se řízení o řešení sporů.